Op weg naar een oplossing

Het autotransport zit in een vicieuze cirkel. De oplossing ligt in “lokaal werk, lokale beloning”

Het auto- en vrachtwagentransport zit in een vicieuze cirkel waar het zelfstandig niet uitkomt. Arbeidsomstandigheden zijn mensonterend, lonen staan zwaar onder druk, nette werkgevers verliezen marktaandeel en de vooroplopers in het uitbuiten van chauffeurs komen ongestraft weg.

De loonkosten van chauffeurs in de totale productiekosten van een auto zijn marginaal. De auto-industrie heeft veel aandacht voor en besteedt veel geld aan het veilig maken van auto’s. Door de manier waarop chauffeurs in hun productieketen worden tewerkgesteld, wordt de verkeersveiligheid ook nog eens in gevaar gebracht.

Als het CSR beleid had gewerkt, zou het onderzoek van FNV - Stichting VNB niet zulke schokkend conclusies hebben gekend. Het feit dat een team van vakbondsonderzoekers samen met vakbondskaderleden en chauffeurs deze feiten boven water krijgt, maakt dat chauffeurs zelf en hun vakbonden moeten worden betrokken bij het in de praktijk brengen van het CSR beleid.

De oplossing ligt in “lokaal werk, lokale beloning”. Dat betekent dat arbeidscontracten en premieafdrachten gebaseerd moeten zijn op die in de landen waar men daadwerkelijk werkt, en niet op die van de landen waar het minimumloon en de premies het laagst zijn.

Om tot die oplossing te komen zal de gehele transportketen onder handen moeten worden genomen. Opdrachtgevers en fabrikanten zullen zich moeten inspannen om het door hen opgelegde maatschappelijk verantwoorde beleid ook daadwerkelijk de cabine te laten bereiken.

Dat het van bovenaf opleggen van beleid niet leidt tot eerlijk transport, dat maakt onze film pijnlijk duidelijk. De druk moet daarom ook van onderaf komen, FNV - Stichting VNB zal zich dan ook onverminderd blijven inzetten om foute werkgevers aan te pakken en opdrachtgevers op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Dat deze ketenaanpak succesvol is, blijkt uit eerder behaalde successen in de aardappelsector en in de pakkettenmarkt. In de aardappelsector zijn de Poolse chauffeurs die aanvankelijk in dienst waren van een buitenlandse vestiging, allemaal in dienst gekomen van de Nederlandse vestiging en krijgen ze betaald conform de Nederlandse cao. In de pakkettenmarkt zijn meer dan 100 bedrijven aangeschreven die de cao niet of nauwelijks naleefden. Dit heeft gezorgd voor torenhoge nabetalingen voor de bedrijven. De betreffende bedrijven zijn in onderhandeling met de grote opdrachtgevers om hogere tarieven te krijgen.


Als aan de voorwaarde van “lokaal werk, lokale beloning” wordt voldaan, is het probleem van verdringing van de West-Europese chauffeur voor een groot deel opgelost. Als er niet langer kan worden geconcurreerd met de kostprijs van arbeid, dan kan men zich onderscheiden op kwaliteit/vakmanschap.

De oplossing ligt in “lokaal werk, lokale beloning”.